หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 กองสวัสดิการสังคม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2561
แผนพัฒนา 4 ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองด่าน
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองด่าน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามประกาศกระทรวงหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 หน้า 54 ลำดับที่ 528 มีเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน อยู่กลางพื้นที่ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบางบ่อประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3117 ถนนสายปานวิถีมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่อไปนี้
 
ทิศเหนือ
  ติดต่อกับตำบลบางเพรียง ตำบลบางบ่อ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้
  จรดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
  ติดต่อกับตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
เนื้อที่
  ตำบลคลองด่าน มีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,500 ไร่ แยกเป็น
  พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองด่าน 5.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,593 ไร่
  พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน 54.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,906 ไร่
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลคลองด่าน ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน ป่าไม้ โกง กาง ส่วนทางด้านตรงฝั่งถนนสุขุมวิท เป็นพื้นที่ราบที่เดิมเคยเป็นป่าชายเลนมาก่อน มีคลองและทางน้ำ ไหลผ่านในเขตพื้นที่ตำบลอยู่หลายสาย
 
จำนวนหมู่บ้าน
 
ตำบลคลองด่าน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้
    จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านเต็มทั้งหมู่บ้าน มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 12
    จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านบางส่วน มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14
  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลคลองด่านมีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ จำนวน 17,661 คน แยกเป็น ชาย 8,741 คน หญิง 8,920 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 325.54 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 4,478 ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ตำบลคลองด่านมีคลอง 29 สาย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และการคมนาคมได้
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่
 

พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ส่วนมากจะเป็นป่าชายเลน ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่จะ เป็นป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่ากระบูน ป่าจากและสัตว์ตามป่าชายเลนตามแม่น้ำ ลำคลอง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ

 
 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เลขที่ 707 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทรศัพท์ : 02-7075727-9 โทรสาร : 02-7075727-9 ต่อ 26 / สายตรงดับเพลิง : 02-0859315 อีเมล์. info@klongdanlocal.go.th
Copyrights © 2016 www.klongdanlocal.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)